Tietosuoja
-

Tietosuoja Lemin kunnan palveluissa

Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä Tietosuojalaissa, Julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevissä erityislaissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Mikä on henkilötieto?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot, kuvat, sähköpostiosoite, potilastiedot ja tietokoneen IP-osoite. Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Suurin osa Lemin kunnan palveluista perustuu laissa säädettyyn tehtävään tai velvoitteeseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten.  Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, tällöin pyydämme sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen säilytys

Kunnan palveluissa henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin asiakkuus, palveluntarve tai laskutusperuste on olemassa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö, kirjanpitosäännökset tai mahdolliset oikaisupyyntöprosessit saattavat edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään kuin palvelun tarve edellyttäisi. Lisäksi julkisella viranomaisella on oikeus ja velvollisuus joidenkin asiakirjojen pysyvään tai pitkäaikaissäilytykseen yleiseen etuun perustuvan arkistointi- ja tilastointi-tarkoituksen nojalla (tietosuoja-asetus art.89 kohta 1). Mikäli säilytettävän tiedon ei tarvitse palvelun päättymisen jälkeen olla tunnistettavaa henkilötietoa, voidaan asiakastiedoista joissain tapauksissa poistaa tunnistetiedot, jolloin tieto säilytetään anonyymissä muodossa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä, tarkastaa tiedot, pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista, pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle, tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle ja peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. 

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Omat tietonsa voi pyytää nähtäväksi tekemällä henkilötietopyynnön sähköpostitse osoitteeseen leminkunta@lemi.fi tai käymällä kunnan asiointipisteessä. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön käsittelyä varten.

Henkilörekisteritietojen korjaamis- ja tarkastuspyyntölomakkeet:

Henkilörekisteritietojen korjauspyyntö (pdf)

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Lisätietoa Tietosuojasta löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta